Skip to content

Priėmimo tvarka

Priimant į gimnaziją pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas priimti mokytis nurodant ugdymo programą, klasę ir mokymosi formą;
2. Priimamo mokytis asmens tapatybės dokumentas;
3. Priimamo mokytis asmens gyvenamąją vietą patvirtinantis dokumentas;
4. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas (pageidaujantiems mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą) arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (pageidaujantiems tęsti mokymąsi);
5. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a), išduotas ne anksčiau kaip prieš metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

Priėmimą vykdo gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIS:

Pirmininkė – gimnazijos direktorė Alfreda Jankovska;
Sekretorė – raštinės vedėja Teresa Cipiliova.

Narės:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ana Mangevičienė;
priešmokyklinio ugdymo pedagogė Juzė Markevič;
lietuvių kalbos mokytoja Ingrida Traškevičiūtė.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS:

Kovo 30 d. 10 val.
Birželio 28 d. 10 val.
Rugpjūčio 26 d. 10 val.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS