Skip to content

Darbo užmokestis

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis
skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės
aktais. Gimnazijos darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų
narių atlygio už darbą įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija nuo
2022-01-01).

PareigybėsKoeficiento vidurkis
Direktorius13,31
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui12,27
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams6,59
Mokytojas7,44 – 8,17
Vyresnysis mokytojas8,18 – 8,66
Mokytojas metodininkas8,74 – 9,28
Logopedas7,99 – 8,17
Specialusis pedagogas metodininkas9,28
Psichologas8,06
Socialinis pedagogas8,01
Bibliotekininkas5,82