Skip to content

Specialusis pedagogas

Mokyklos specialioji pedagogė Irena Prokopovič

El. paštas: iren0502@mail.ru

 Darbo laikas

Trečiadienis 7.30 – 14.00

Penktadienis 7.30 – 13.30

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje:

  • Mokinių pirminis pedagoginis įvertinimas;
  • Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas (individualių, pogrupinių užsiėmimų vedimas) mokiniams,  atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Mokytojų, kitų pagalbos mokiniui specialistų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • Mokyklos bendruomenės švietimas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • Bendradarbiavimas su mokyklos specialistais, klasės auklėtojais bei dalykų mokytojais.
  • Bendradarbiavimas su Vilniaus rajono psichologine – pedagogine tarnyba;
  • Specialiųjų poreikių mokinių bylų tvarkymas;
  • Metodinės medžiagos ir literatūros kaupimas.