Skip to content

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsaugos pareigūnas
Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnu paskirta psichologė E. Jakubovic.
Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną, tel. (8 5) 2494 368, el. paštu rastine@obrembskio.vilniausr.lm.lt, adresu Mokyklos g. 22, Maišiagala, Vilniaus r.