Skip to content

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija (VGK)

VGK paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 1. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
 2. Svarstant konkretaus mokinio problemas, į Komisijos pasitarimą kviečiamas mokinys ir /ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)..

2.1. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne Komisijos nariai gali dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.

2.2. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma Komisijos narių, mokinio, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu.

 1. Komisijos posėdžiai ir pasitarimai protokoluojami.

 

Tikslai:

 1. Profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.
 2. Mažinti įvairius nusikalstamumo, smurto ir žalingų įpročių rizikos veiksnius, formuojant teisingas nuostatas bei skatinant mokinių iniciatyvą, užimtumą ir kūrybiškumą.

 

Uždaviniai:

 1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui.
 2. Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.
 3. Diegti žmogiškąsias vertybes, ugdyti asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
 4. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
 5. Taikyti ne tik didaktinius, bet ir įvairius vaizdinius, žaidybinius prevencijos metodus.
 6. Neleisti į mokyklą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mūsų mokiniams.

 

Veiklų planas:

 1. VGK posėdžiai.
 2. Mokinių lankomumo kontrolė.
 3. Sociologiniai tyrimai (informacijos apie smurtą, kvaišalų vartojimą rinkimas).
 4. Pedagogų konsultacijos su mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste.
 5. Dalyvavimas seminaruose.
 6. Dalyvavimas projekte“OLWEUS“.
 7. Informacijos teikimas apie pastebėtus kvaišalų vartojimo atvejus mokyklos teritorijoje bei įtartinus asmenis, pasirodančius mokykloje.
 8. Informacijos teikimas apie pastebėtus smurto bei patyčių atvejus mokykloje.
 9. Informaciniai lankstinukai tėvams apie narkotines medžiagas, jų vartojimo atpažinimo požymius ir kt.
 10. Supažindinimas su kvaišalų vartojimo žala ir pasekmėmis, bei su tvarka mokykloje, siekiant išvengti kvaišalų vartojimo ir platinimo.
 11. Sociologiniai tyrimai (smurto bei informacijos apie kvaišalų vartojimą rinkimas) ir rezultatų viešinimas.
 12. Vaizdinės medžiagos apie kvaišalų vartojimą peržiūra ir aptarimas.
 13. Vaizdinės medžiagos apie smurtą ir patyčias mokykloje peržiūra ir aptarimas.
 14. Socialinės ir psichologinės pagalbos teikimas.
 15. Pirminės informacijos rinkimas/patikslinimas apie spec. poreikių mokinius.
 16. Specialiųjų poreikių vaikų sąrašo sudarymas bei tvirtinimas.
 17. Pritaikytų, individualizuotų programų ruošimas.
 18. Moksleivių, turinčių mokymosi sunkumų, pradinis įvertinimas.
 19. ugdymo programų aprobavimas.
 20. ugdymo programų efektyvumo bei taikymo aptarimas.
 21. Specialistų paskaitos mokiniams.