Skip to content

Pagrindinis ugdymas


2020 metų kovo 13 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščiai.

Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vykdymas yra pratęsiamas iki gegužės 15 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki gegužės 4 d.

Menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo vykdymas yra pratęsiamas iki balandžio 28 d.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją birželio mėnesį.

Užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių) VBE kalbėjimo dalys bus vykdomos birželio 22 d. Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 25 ir 26 d.

Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 26 ir 30 d.

2019-2020 m. m. pagrindinio ugdymo programos vykdymas

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

2. Mokslo metų pabaiga – 2020 m. birželio 22 d.

3. Ugdymo proceso trukmė  5–10, I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos – 37  savaitės.

4. Ugdymosi procesas Gimnazijos tarybos sprendimu pagal pagrindinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
5–10, I–II gimnazijos 2019 m. rugsėjo 2 d. –

2020 m. sausio 24 d.

2020 m. sausio 27 d. –

2020 m. birželio 22 d.

5.  Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min.

6. 5 klasių mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokinio žinios ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokinio žinios ir pasiekimai neigiamais pažymiais nevertinami.

7. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama ugdymo turinį:

7.1. gali iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne gimnazijos aplinkoje.

7.2. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojamos mokinio pasirinktiems dalykams ir dalykų moduliams mokytis, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti.

8. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS:

Pagrindinio ugdymo programai skiriamų pamokų skaičius