Skip to content

Pradinis ugdymas

2019 – 2020 m. m. pradinio ugdymo programos vykdymas

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

2. Ugdymo proceso pabaiga 2020 m. birželio 8 d.

3. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams 175 ugdymo dienos – 35  savaitės.

4. Ugdymosi procesas Gimnazijos tarybos sprendimu pagal pradinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1-4 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d. 2020 m. sausio 27 d. – 2020 m. birželio 8 d.

5. Pradinio ugdymo programos vykdymo lentelė:

                                Klasė

Dalykas

1 2 3 4 1-4 klasės
Iš viso skiriama pamokų Pradinio ugdymo programai
1.  Dorinis  ugdymas (tikyba) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4)
2.  Gimtoji  kalba (lenkų) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 980 (28)
3.  Lietuvių kalba 175 (5) 175 (5) 175 (5) 175 (5) 700 (20)
4.  Užsienio kalba (anglų) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
5.  Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18 )
6.  Pasaulio  pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
7.  Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 35 (1) 245 (7)
8.  Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
9.  Fizinis ugdymas 105 (3) 70 (2) 105 (3) 105 (3) 385 (11)
Iš viso privalomų pamokų 910 (26) 980 (28) 980 (28) 980 (28) 3850

(110)

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti   1 1 1 105 (3)
Neformalusis švietimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
  • Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė 1 klasėje 35 minutės; 2 – 4 klasėse 45  minutės.
  • Tikybos, lietuvių kalbos, anglų kalbos moko mokytojai specialistai.
  • Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.
  • 1 pamoka „Fizinio ugdymo“ 2 klasėje integruojama į neformalųjį švietimą.