Skip to content

Planavimo dokumentai

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas

2019-10-01 MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO-IR-VIDURINIO-UGDYMO-PLANAS-2019-2020 ir 2020-2021

PRIĖMIMO Į VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

2018-05-30 MOKINIŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO TVARKA

2017-08-30 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

2017 Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos veiklos planas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokytojo pareigybės aprašymas

Prevencinė tvarka

Socialinė-pilietinė veikla

Ugdymo turinio planavimas

Ugdomosios veiklos stebėsena

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka 

Mokinių elgesio taisyklės mokykloje 

Metodinės veiklos organizavimo reglamentas

Mokinių bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo ir atsiskaitymo už programų skirtumus tvarkos aprašas

2014-2019 metų strateginis planas

Vilniaus r. Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazijos mažos vertės pirkimų taisyklės

Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas

Socialinės veiklos organizavimo  tvarka

Metodinės veiklos organizavimo reglamentas

Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės ir kt. veiklos organizavimo tvarka