Skip to content

Ugdymas karjerai

Nuo 2012 metų gruodžio mėnesio Vilniaus r. kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:
• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Karjeros paslaugos apima:
• ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
• karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
• karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo:
Karjeros koordinatorė Alina Snežko.

PIT grupė (Ana Mangevičienė, Danuta Aliuk, Janina Tomaševska, Danuta Gulbinovič, Valerija Adomaitis).

KARJEROS KOORDINATORĖS DARBO LAIKAS:

Pirmadienis – 8.00 – 14. 00

* laikas, kai mokiniai gali konsultuotis individualiai ir grupėmis.
Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai.

Mokiniai ir tėvai gali konsultuotis ir nuotoliniu būdu.

PIT GRUPĖS KONSULTACIJOS

PIT grupės nariai Savaitės diena Laikas
 A. Mangevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                               trečiadienis 15.00–16.00
D. Aliuk, matematikos mokytoja penktadienis 13.45-14.30
V. Adomaitis, istorijos mokytoja trečiadienis 10.55–11.40
J. Tomaševska , lietuvių k. mokytoja penktadienis 9.50–10.35
D. Gulbinovič , biologijos mokytoja ketvirtadienis 09.50-10.35

Pastabos: Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai.

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:
• padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
• padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu;
• mokoma susidaryti karjeros planą;
• padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
• padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir ieškoti tinkamiausio būdo juos įgyvendinti;
• teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
• informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
• supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines studijas taisyklėmis;
• supažindinama su priėmimo į profesines mokymo įstaigas taisyklėmis;
• informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
• mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
• mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• padedama pasirinkti mokymosi įstaigą baigus 10, 12 klasę;

Karjeros koordinatoriaus veikla mokykloje:
• teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams);
• konsultuoja mokytojus ugdymo karjerai integravimo į mokomuosius dalykus klausimais;
• konsultuoja klasių vadovus įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema;
• bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų, mokymo centrų  atstovais ir kitomis ogranizacijomis ;
• dalyvauja projektinėje veikloje;
• moko ir padeda naudotis puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt ir kt.).

Pagrindiniai dokumentai:
• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314
• Ugdymo Karjerai programa mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio mokymo programą”(2012 m, Vilnius).

NAUDINGOS NUORODOS:

TESTAI
PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt/
http://www.skvc.lt/
http://www.kurstoti.lt/
http://www.kurstudijuoti.lt/

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE
http://eac.osf.lt
http://www.kastu.lt/
http://kalba.lt/

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
http://www.europass.lt/cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai
http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

APIE UGDYMĄ KARJERAI:
http://www.mukis.lt/
http://kps.lmitkc.lt/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx